مدیر تولید و کارشناس برنامه ریزی فرایند

نام علیرضا
نام خانوادگی قناعتیان
تحصیلات کارشناسی ارشد
رشته
تاریخ 1398/06/10
استان تهران
شهرستان تهران
بخش مركزی
سابقه کار سال
موبایل 09175002762
تلفن
شناسه آگهی 2069
توضیح کوتاه

سابقه کار و شرح تجربیات

دستمزد مورد درخواست

اشتراک گزاری این آگهی