فراموشی کلمه عبور

https://github.com/igoshev/laravel-captcha

نکات:

متخصص/کارجو: نام کاربری این دسته از کاربران کد ملی آنان می باشد.

کارفرما: نام کاربری این دسته از کاربران ایمیل آنان می باشد.